RSS Facebook

Karta stavby 

Kostel Všech svatých

 
Mírové náměstí | Litoměřice - Město
Marktplatz, Ringplatz, Hauptplatz, Stadtplatz
GPS: 50°32'0.597"N, 14°7'59.747"E
Autor:
Octavio (Oktavián) Broggio (1717 - 1731)
Spoluautor:
Giulio (Julius) Broggio (1675)
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1235 - 1731
Sloh:
baroko
O stavbě

První zmínka o děkanském kostele je z 12. února 1235 (část zdiva z té doby je zde dochována na několika zazděných oknech - jedná se patrně o nejstarší dochované zdivo v Litoměřicích). Před polovinou 14. století byl součástí městského opevnění. Z této doby pochází i gotická věž vysoká cca 54 metrů, poprvé připomínaná v r. 1341, v letech 1501-17 upravená mistrem Jiříkem z Plzně. Její zděný ochoz se čtyřmi nárožními věžičkami je až z r. 1584, věžní hodiny pocházejí z roku 1554. Jde o jedinou autentickou středověkou architekturu města. Fortifikační původ věže prozrazuje její hmotná rozložitost i výška. Přízemní místnost zřejmě plnila funkci městské pokladnice, kam se ukládaly městské dokumenty a jiné cenosti.
Na počátku 15. století měl kostel hlavní oltář a šest oltářů bočních, stála zde také kaple sv. Kateřiny.
Pozoruhodná stanová střecha, jejíž paralela se vyskytuje např. na gotickém kostele sv. Mikuláše v Lounech, vznikla až letech 1570 - 75 za vedení mistra Valentina Schneidera. V roce 1612 byla stavba prodloužena po dnešní průčelí a v roce 1616 přibyla tzv. panenská věž. U jižní stěny kostela je socha Panny Marie s Ježíškem z r. 1680 na paměť morové epidemie.
V roce 1686 kostel částečně vyhořel a až do konce 17. století byl udržován v provizoriu. Giulio Broggio v té době obnovil kapli sv. Barbory a postavil novou kapli sv. Rocha. Visel zde také obraz od tzv. Mistra litoměřického oltáře – Kristus na hoře Olivetské z doby kolem r. 1500, který byl původně součástí architektury hlavního oltáře.
Giuliův syn Octavio provedl zásadní barokizaci stavby v letech 1717 - 31, při níž došlo ke spojení kostela s městskou věží. Gulio i Octavio Broggiové jsou v kostele údajně pohřbeni. Také kolem kostela býval až do r. 1790 hřbitov. Trojosé kulisovité průčelí kostela tvoří vysoký pilastrový řád, ukončený trojúhelným štítem s volutami po stranách. Barokní přestavbou nebyl přerušen rytmus gotického jednolodí s trojboce ukončeným závěrem.
Sochařské a štukatérské práce v interiéru prováděli Franz a Matěj Tollingerové a Petr Antonius Bianchi. Na výzdobě barokního vnitřku se podílela řada dalších významných sochařů a malířů, např. J. P. Molitor. Na místě hlavního oltáře stál původně gotický křídlový oltář, který byl nahrazen jiným v roce 1671. Tento oltář vzal za své při požáru v roce 1686, pak zde stál nějakou dobu jen jednoduchý oltář s křížem a baldachýnem. Současný oltář je z let 1740 – 1747 a postavil ho syn Octavia Broggia Antonio (* 1718), zřejmě podle návrhů svého otce. Oltářní obraz od J. F. Müllera znázorňuje Všechny svaté se sv. Janem Nepomuckým uprostřed.
Kostel má nyní kromě hlavního oltáře dvanáct oltářů bočních. Varhany pocházejí z roku 1884 a mají dva manuály a 24 rejstříků. Chórové lavice tzv. magistrátní pro dvanáct radních byly zhotoveny podle vzoru kláštera v Doksanech.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Možné předobrazy gotické přestavby a stanové střechy

Chrám sv. Mikuláše v Lounech
Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

Odkazy

Děkanství Litoměřice:
www.farnost-litomerice.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Turistika cz:
www.turistika.cz

Kostelycz:
www.kostelycz.cz

Sakrální památky Ústeckého kraje:
www.sakralnipamatky.cz

Atlas Česka:
www.atlasceska.cz

Noc kostelů:
www.nockostelu.cz

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

Průčelí

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

Socha sv. Rocha nad bočním vchodem do kaple

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

Hlavní oltář. Sochy: (z leva) sv. Řehoř, sv. Jeroným, sv. Ambrož, sv. Augustin (velcí církevní otcové). U svatostánku sv. Vít a sv. Vojtěch. Úplně nahoře Mojžíš a Áron.

foto: Filip Landa

[IMG]

Varhany z r. 1884 od Wlihelma Sauera. Romantický nástroj se 2 manuály a 24 rejstříky.

foto: Filip Landa

[IMG]

Kazatelna

foto: Filip Landa